ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – juli 2022

Artikel 1: DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "AV") van het bedrijf DECOCLIM ("DECOCLIM"), SARL met een kapitaal van € 25.500, geregistreerd bij de RCS van FREJUS onder nummer 790 646 988,

  • met maatschappelijke zetel te 21 AVENUE SAINT EXUPERY 83120 SAINTE-MAXIME,
  • met vestigingsplaats 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC,
  • en waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR73790646988 is
zijn van toepassing op de verkoop van producten die door DECOCLIM op de markt worden gebracht via de website "decoclim.fr" (de " Site " en de " Producten ") aan particuliere kopers (de " Klant(en) ").

Elke plaatsing van een bestelling houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AGV in, die prevaleren boven alle tegenstrijdige bepalingen die kunnen voorkomen op de bestelformulieren van de Klant en/of op de algemene aankoopvoorwaarden, behalve voor specifieke voorwaarden die door beide Partijen worden aanvaard.

Het contract wordt aangeboden in het Frans en bestaat uit de AVV, de bijzondere voorwaarden (bestelformulier) en de orderbevestiging met vermelding van de beschrijving en hoeveelheid van de Producten, hun prijs en de leveringswijzen (het " Contract "). De AV kunnen te allen tijde op de Site worden geraadpleegd.

Artikel 2: PRODUCTEN

De Producten worden op de Site voorgesteld door middel van een presentatieblad waarmee de Klant kennis kan nemen van hun essentiële kenmerken en hun prijs. DECOCLIM behoudt zich het recht voor om haar Productaanbod op elk moment te wijzigen, onder voorbehoud van lopende Contracten.

Artikel 3: BESTELLEN

Het aanmaken van een account door de Klant is verplicht alvorens een bestelling te plaatsen. Bij het aanmaken van de account leest de Klant het privacybeleid van DECOCLIM en bevestigt hij dat hij het accepteert door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken.

De Klant kiest het/de Product(en) en de gewenste hoeveelheid en voegt deze toe aan zijn winkelmandje om een bestelling te plaatsen volgens het volgende proces. ( 1 ) Toegang tot het winkelmandje en tot een samenvatting van de details van de bestelling en de totale prijs inclusief btw, zodat eventuele fouten kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd. ( 2 ) Identificatie of aanmaak van een klantenaccount met behulp van het daarvoor bestemde formulier. ( 3 ) Toegang tot een samenvatting van de inhoud van de bestelling, met gedetailleerde informatie over de bestelde Producten, hun essentiële kenmerken en hun prijs, en een samenvatting van de totale prijs inclusief te betalen btw, eventuele extra kosten inbegrepen. ( 4 ) Erkenning en uitdrukkelijke aanvaarding door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje in de AGV en bevestiging van de bestelling ( bestaande uit toestemming en die een betalingsverplichting met zich meebrengt op kosten van de Klant, die hem uitdrukkelijk wordt herinnerd en die hij erkent ). De Klant wordt dan doorgestuurd naar de beveiligde site voor betaling, zodat hij de overeengekomen prijs betaalt.

DECOCLIM bevestigt de ontvangst van de bestelling door een ontvangstbevestiging te sturen waarin de bestelling wordt samengevat, de essentiële kenmerken van het (de) bestelde product(en), de prijs inclusief btw, de levertijd en de bijgevoegde AV (evenals het herroepingsformulier) worden vermeld. .

Artikel 4: HERROEPINGS- EN RETOURRECHT

U heeft het recht om zonder opgaaf van reden te herroepen en binnen VEERTIEN (14) dagen na levering de terugzending van het/de product(en) tegen terugbetaling aan te vragen.

De Klant geniet een herroepingstermijn (waarvan de voorwaarden en gevolgen zijn gespecificeerd in het vak na de AGV) van VEERTIEN (14) dagen na de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, andere dan de vervoerder, fysiek bezit neemt van het Product of van het laatste Product in geval van afzonderlijke levering van een enkele bestelling.

Artikel 5: LEVERING

De producten worden geleverd volgens overeengekomen voorwaarden tussen de partijen en samengevat in de bestelbevestiging (in het bijzonder afleveradres, kosten en levertijden).

Op het vasteland van Frankrijk wordt de levering aangeboden en wordt de DPD -vervoerder verstrekt. Een verzendbevestigings -e -mail wordt verzonden naar de klant die de dag aangeeft en de geplande levertijdslot. De klant heeft de mogelijkheid om de leveringskeuzes te wijzigen in het geval van afwezigheid. Levertijden worden over het algemeen geschat tussen achtenveertig (48) en tweeënzeventig (72) uren onderworpen aan een geval van overmacht.

Levertijd kunnen worden gewijzigd in geval van wijziging van de bestelling door de klant, geaccepteerd door Decoclim. Decoclim behoudt zich het recht voor om leveringen te splitsen, zonder extra kosten voor de klant.

De klant heeft een tweeënzeventig periode (72) uur na levering om schijnbare defecten/schade aan producten te rapporteren door specifieke reserveringen op de aflevering te geven, bevestigd per e-mail met bevestiging van de ontvangst van de ontvangst van Decoclim. Hierdoor kan Decoclim indien nodig de nodige acties tegen de vervoerder ondernemen.

Na deze periode worden de producten beschouwd als in overeenstemming met de volgorde, dat wil zeggen dat dit geen duidelijke defecten/schade heeft. Er is gespecificeerd dat de afwezigheid van een reserve uitgegeven volgens de formulieren en binnen het bovenstaande tijd de wettelijke garanties die beschikbaar zijn voor de klant niet in twijfel worden getrokken (zie Delai Retracting and Return Section en de doos die wordt weergegeven na CGV).

Artikel 6: PRIJS - BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen van de Producten zijn in euro's, zijn inclusief BTW en gelden op de dag van de bestelling. Ze omvatten niet de transportkosten en eventuele kosten, belastingen of heffingen van welke aard dan ook, die voor elk Product en elke bestelling worden gespecificeerd. DECOCLIM kan haar prijzen op elk moment wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor lopende Contracten.

De volledige betaling is verschuldigd bij het bestellen van de Producten. DECOCLIM kent geen korting toe en de betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment als een aanbetaling of voorschot worden beschouwd. Betalingen zullen worden gedaan via een externe aanbieder van online betaling per creditcard.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID – GARANTIES

DECOCLIM kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuiste informatie die door de Klant wordt verstrekt bij het aanmaken van zijn account / bestelling, in het bijzonder identificatie- en leveringsinformatie.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant geniet van de wettelijke garanties, waarvan de belangrijkste voorwaarden in het kader na de AGV staan, namelijk de garantie tegen verborgen gebreken en de wettelijke garantie van conformiteit.

De Klant kan deze garanties uitoefenen op de volgende adressen: DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC, en/of relationclient@decoclim.fr, met vermelding van zijn identiteit, zijn bestelreferentie en het defect/niet-naleving. De Klant kan het betrokken Product dan terugsturen naar DECOCLIM, met vermelding van de remedie die hij wenst uit de beschikbare oplossingen en die worden uitgelegd in punt 2. van het kader dat verschijnt na de AV. Als onderdeel van de garanties betaalt DECOCLIM de ophaling van het (de) Product(en) door de vervoerder.

Artikel 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM

DECOCLIM is en blijft de houder van al zijn intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder op de inhoud van de Site (in het bijzonder afbeeldingen en illustraties), op het DECOCLIM-merk en logo, op de Producten en op de domeinnaam geassocieerd met de Site, wat de Klant erkent en zich ertoe verbindt te respecteren.

Artikel 9: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

DECOCLIM verbindt zich ertoe de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens van de Klant, en in het bijzonder om het DECOCLIM vertrouwelijkheidsbeleid toe te passen. Als zodanig specificeert DECOCLIM dat het doel van de verwerking de uitvoering van het Contract is, zowel voor de duur ervan als voor de garantie en de verjaringstermijnen. DECOCLIM verbindt zich ertoe maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van de aldus verzamelde gegevens te verzekeren, die in geen geval zullen worden overgedragen aan welke derde partij dan ook, die niet dezelfde garanties biedt. DECOCLIM herinnert eraan dat de Klant het recht heeft op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering en wissing van zijn persoonlijke gegevens en minimalisering van de verwerking en verzet om legitieme redenen, tegen de verwerking, evenals het recht om post-mortem richtlijnen te definiëren, die kunnen worden uitgeoefend op de volgende adressen: DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC en/of relationclient@decoclim.fr, evenals het recht om een klacht in te dienen bij het bevoegde personeel van de gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk de CNIL).

Artikel 10: BEWIJSKRACHT VAN ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN

Elektronische geschriften tussen Partijen hebben bewijskracht met betrekking tot de Overeenkomst. Bijgevolg wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behoudens kennelijke fout of bewijs van het tegendeel, de gegevens die door DECOCLIM in haar informatiesysteem worden bewaard, bewijskracht hebben tussen de Partijen in geval van geschil.

Artikel 11: BEMIDDELING

Wanneer hij een consument is, heeft de Klant, in overeenstemming met de bepalingen van het Consumentenwetboek, het recht om gratis gebruik te maken van een bemiddelingsdienst.
Het platform voor onlinegeschillenbeslechting (RLL) is beschikbaar op dit adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
De bemiddelaar waarvan DECOCLIM afhankelijk is, is SAS Médiation Solution ( https://www.sasmediationsolution-conso.fr ) en is bereikbaar op de volgende adressen: 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost en/of contact@sasmediationsolution-conso .fr .
Het geschil kan alleen worden onderzocht door de consumentenbemiddelaar wanneer: ( i ) de Klant rechtvaardigt dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met DECOCLIM op te lossen door een schriftelijke klacht op de volgende adressen: DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC en/ of relationclient@decoclim.fr en ( ii ) de Klant heeft zijn verzoek ingediend bij de bemiddelaar binnen een termijn van minder dan EEN (1) jaar vanaf zijn schriftelijke klacht bij DECOCLIM.

Artikel 12: BEINDIGING - BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Het Contract eindigt van rechtswege en automatisch, door de voltooiing van de verkoop of in geval van niet-nakoming van een verplichting bedoeld in de artikelen 5 en/of 6 van het Contract en na een ingebrekestelling door de schuldeiser van de verplichting door aangetekende brief aan de andere partij, die na een termijn van TIEN (10) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling nog steeds niet succesvol is. Het niet naleven van de AV door de Klant kan leiden tot de beëindiging van het Contract en/of de opschorting van het account van de Klant. De AV worden beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van elk wetsconflict dat de toepassing van een andere wet en/of het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen zou impliceren.

- BELANGRIJK -
1 – Herroepingsrecht en gevolgen van herroeping
Herroepingsrecht en retourrecht
U hebt het recht om het Contract binnen VEERTIEN (14) dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt VEERTIEN (14) dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, de goederen of de laatste goederen fysiek in bezit krijgt in geval van afzonderlijke levering van een enkele bestelling .
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om het Contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) aan DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC en per e-mail naar relationclient@decoclim.fr. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.
Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van intrekking
In het geval dat u het Contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (tenzij u had gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode), uiterlijk VEERTIEN (14) dagen vanaf de dag dat we op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om het Contract te herroepen. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk een ander middel overeenkomen; aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten voor u verbonden. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, afhankelijk van welke datum eerder valt.
U moet de goederen zonder onnodige vertraging retourneren of retourneren en in ieder geval niet later dan VEERTIEN (14) dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om het Contract te herroepen. Aan deze termijn wordt geacht te zijn voldaan als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van VEERTIEN (14) dagen retourneert.
U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van het product. Deze kosten bedragen circa TWINTIG EURO (€20) inclusief btw per product, en worden ten laste van de vergoeding van het Product(en) gebracht.
Uw verantwoordelijkheid is alleen aangegaan met betrekking tot waardevermindering van het product als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van dit goed vast te stellen.
2 - Informatie over de wettelijke garantie van overeenstemming en over de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

DECOCLIM is aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de Producten onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de consument optreedt als wettelijke garantie van overeenstemming:
• heeft een termijn van TWEE (2) jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;
• kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van de Consumentenwet;
• is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende VIERentwintig (24) maanden.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van elke verleende commerciële garantie.

De consument kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek toe te passen en, in dit geval, kan hij kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een prijsvermindering in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel L. 217-4 van de Consumentenwet
De verkoper levert een goed in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.
Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract wordt opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.


Artikel L. 217-5 van de Consumentenwet
De woning is in overeenstemming met het contract:
1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:
- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;
- als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L. 217-12 van de Consumentenwet
De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door TWEE (2) jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L. 217-16 van de Consumentenwet
Wanneer de koper de verkoper in de loop van de handelswaarborg die hem bij de aankoop of de herstelling van de roerende goederen werd toegekend, vraagt om een restauratie gedekt door de waarborg, wordt een eventuele immobilisatieperiode van ten minste zeven dagen opgeteld bij de resterende garantieperiode.
Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek
De verkoper is aan de garantie gebonden wegens verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper ze niet zou hebben verworven of minder zou hebben betaald indien hij had ze gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
De vordering die voortvloeit uit de terugwerkende kracht van gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen TWEE (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Juridische kennisgeving

Service-editor

DECOCLIM, SARL met een kapitaal van € 25.500, ingeschreven bij de RCS van FREJUS onder nummer 790 646 988

  • met maatschappelijke zetel te 21 AVENUE SAINT EXUPERY 83120 SAINTE-MAXIME,
  • met vestigingsplaats 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC,
  • en waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR73790646988 is

Tel: 09 72 60 95 63
E-mail: contact@decoclim.fr
Directeur van publicatie: Dhr. William DANIZET

Site-host
o2schakelaar

222-224 Boulevard Gustave Flaubert

63000 Clermont-Ferrand

04 44 44 60 40

verbindingen hyperteksten

De site kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, waarvoor u wordt uitgenodigd om hun juridische kennisgevingen, vertrouwelijkheidshandvest en gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, te raadplegen. DECOCLIM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot sites van derden die toegankelijk kunnen zijn via de hyperlinks waarnaar verwezen wordt, in het bijzonder met betrekking tot hun toegang, inhoud en gebruik.

Gegevens persoonlijk

DECOCLIM verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers van de site en de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens te respecteren wanneer ze op de site surfen. Voor uw informatie over ons beleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te lezen .