ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Maart 2023

Artikel 1: DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "AV") van het bedrijf DECOCLIM ("DECOCLIM"), SARL met een kapitaal van € 25.500, geregistreerd bij de RCS van FREJUS onder nummer 790 646 988,

  • met maatschappelijke zetel te 21 AVENUE SAINT EXUPERY 83120 SAINTE-MAXIME,
  • wiens bedrijfszetel zich bevindt op 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC,
  • en waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR73790646988 is
zijn van toepassing op de verkoop van producten die door DECOCLIM op de markt worden gebracht via de website "decoclim.fr" (de " Site " en de " Producten "), aan particuliere kopers (de " Klant(en) ").

Elke plaatsing van een bestelling houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de AV in, die prevaleren boven eventuele tegenstrijdige bepalingen die kunnen voorkomen op de bestelbonnen van de Klant en/of eventuele algemene aankoopvoorwaarden, met uitzondering van specifieke voorwaarden die door beide Partijen zijn aanvaard.

Het contract wordt aangeboden in het Frans en bestaat uit de AVV, de bijzondere voorwaarden (bestelformulier) en de orderbevestiging die de beschrijving en hoeveelheid van de Producten, hun prijs en de leveringswijzen specificeert (het "Contract"). De AV kunnen op elk moment op de Site worden geraadpleegd.

Artikel 2: PRODUCTEN

De Producten worden op de Site voorgesteld door middel van een presentatieblad dat de Klant in staat stelt om hun essentiële kenmerken en hun prijs te weten te komen. DECOCLIM behoudt zich het recht voor om zijn productaanbod op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de lopende contracten.

Artikel 3: BESTELLEN

De Producten worden op de Site voorgesteld door middel van een presentatieblad dat de Klant in staat stelt om hun essentiële kenmerken en hun prijs te weten te komen. DECOCLIM behoudt zich het recht voor om zijn productaanbod op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de lopende contracten.

De Klant kiest het (de) Product(en) en de gewenste hoeveelheid en voegt deze toe aan zijn winkelmandje om een bestelling te plaatsen volgens het volgende proces. (1) Toegang tot het winkelmandje en tot een samenvatting van de details van zijn bestelling en de totale prijs inclusief btw, zodat eventuele fouten kunnen worden geverifieerd en gecorrigeerd. (2) Identificatie of creatie van een klantaccount met behulp van het daarvoor bestemde formulier. (3) Toegang tot een samenvatting van de inhoud van de bestelling, met een gedetailleerde beschrijving van de bestelde Producten, hun essentiële kenmerken en hun prijs, en een samenvatting van de totale prijs inclusief te betalen BTW, eventuele bijkomende kosten inbegrepen. (4) Bevestiging en uitdrukkelijke aanvaarding door het daarvoor bestemde vakje in de AV aan te vinken en bevestiging van de bestelling (die een instemming vormt en een betalingsverplichting inhoudt voor de Klant, die hem uitdrukkelijk wordt herinnerd en die hij erkent) . De Klant wordt dan voor betaling doorgestuurd naar de beveiligde site zodat hij de afgesproken prijs betaalt.

DECOCLIM bevestigt de ontvangst van de bestelling door een ontvangstbevestiging te sturen met een samenvatting van de bestelling, met vermelding van de essentiële kenmerken van het (de) bestelde Product(en), de prijs inclusief btw, de leveringstermijn en de bijgevoegde AV (evenals het herroepingsformulier) .

Artikel 4: HERROEPINGS- EN RETOURRECHT

U hebt het recht om zonder opgaaf van reden te herroepen en om teruggave van het product/de producten tegen terugbetaling aan te vragen binnen VEERTIEN (14) dagen na levering. levering producten binnen VEERTIEN (14) dagen na levering.

De Klant profiteert van een herroepingstermijn (waarvan de voorwaarden en gevolgen worden gespecificeerd in het vak na de AV) van VEERTIEN (14) dagen na de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde partij, andere dan de vervoerder, fysiek bezit neemt van het Product of van het laatste Product in geval van afzonderlijke levering van een enkele bestelling.

Artikel 5: LEVERING

De Producten worden geleverd volgens de tussen de Partijen overeengekomen voorwaarden en samengevat in de orderbevestiging (met name leveringsadres, kosten en leveringstermijnen).

In Europees Frankrijk is de bezorging gratis en wordt verzorgd door de vervoerder DPD. Er wordt een e-mail met een verzendbevestiging naar de klant gestuurd met daarin de geplande dag en het bezorgtijdstip. De klant heeft de mogelijkheid om de leveringskeuzes te wijzigen in geval van afwezigheid. Levertijden worden over het algemeen geschat tussen ACHTENVEERTIG (48) en TWEEEVENENTIG (72) uur, onder voorbehoud van overmacht.

Leveringstermijnen kunnen worden gewijzigd in geval van wijziging van de bestelling door de Klant, aanvaard door DECOCLIM. DECOCLIM behoudt zich het recht voor om leveringen te splitsen, zonder extra kosten voor de Klant.

De Klant beschikt over een periode van TWEEEVENENTIG (72) uur vanaf de levering om eventuele zichtbare gebreken/beschadigingen met betrekking tot de Producten te melden door middel van specifieke voorbehouden op de leveringsbon, bevestigd per post met ontvangstbevestiging gericht aan DECOCLIM. Hierdoor kan DECOCLIM indien nodig de nodige maatregelen nemen tegen de vervoerder.

Na deze periode worden de Producten geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling, dat wil zeggen geen zichtbare gebreken/schade te vertonen. Er wordt gespecificeerd dat het ontbreken van een reservering die is afgegeven volgens de formulieren en binnen de bovenstaande termijnen, geen afbreuk doet aan de wettelijke garanties waarover de klant beschikt (zie rubriek TIJDSLIMIET VOOR HERROEPING EN RETOURNERING en het vak dat verschijnt na de AVV).

Artikel 6: PRIJS - BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen van de Producten zijn in euro's, zijn aangegeven inclusief btw en zijn deze die van kracht zijn op de dag van de bestelling. Ze omvatten niet de transportkosten, evenals eventuele kosten, belastingen of heffingen van welke aard dan ook, die voor elk product en elke bestelling worden gespecificeerd. DECOCLIM kan zijn prijzen op elk moment wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor lopende Contracten.

De volledige betaling is verschuldigd bij het bestellen van de Producten. DECOCLIM verleent geen enkele korting en de gestorte bedragen kunnen nooit als voorschot of termijn worden beschouwd. Betalingen worden gedaan via een externe aanbieder van online betaling met creditcard.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID – GARANTIES

DECOCLIM kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van onjuiste informatie verstrekt door de Klant bij het aanmaken van zijn account / bestelling, in het bijzonder identificatie- en leveringsinformatie.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant profiteert van de wettelijke garanties, waarvan de belangrijkste voorwaarden staan vermeld in het kader na de AV, dwz de garantie tegen verborgen gebreken en de wettelijke conformiteitsgarantie.

De Klant kan deze garanties uitoefenen op de volgende adressen: DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC, en/of relationclient@decoclim.fr, met vermelding van zijn identiteit, zijn bestelreferentie en het defect/de niet-conformiteit. De Klant kan dan het betrokken Product terugsturen naar DECOCLIM, met vermelding van het rechtsmiddel dat hij wenst uit de middelen die hem ter beschikking staan en die worden uitgelegd in punt 2. van het kader dat verschijnt na de AV. Als onderdeel van de garanties betaalt DECOCLIM de ophaling van het/de Product(en) door de vervoerder.

Artikel 8: INTELLECTUELE EIGENDOM

DECOCLIM is en blijft houder van al zijn intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder op de inhoud van de Site (in het bijzonder afbeeldingen en illustraties), op het merk en het logo van DECOCLIM, op de Producten en op de domeinnaam die aan de Site, wat de Klant erkent en verbindt zich ertoe te respecteren.

Artikel 9: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DECOCLIM verbindt zich ertoe de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant, en in het bijzonder het vertrouwelijkheidsbeleid van DECOCLIM toe te passen. Als zodanig specificeert DECOCLIM dat het doel van de verwerking de uitvoering van het Contract is, zowel voor de duur ervan als voor de garantie en de verjaringstermijnen. DECOCLIM verbindt zich ertoe maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van de aldus verzamelde gegevens te waarborgen, die in geen geval zullen worden overgedragen aan welke derde dan ook, die niet dezelfde garanties biedt. DECOCLIM herinnert eraan dat de klant een recht heeft op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering en verwijdering van zijn persoonsgegevens en minimalisering van de verwerking en verzet om legitieme redenen, tegen de verwerking, evenals het recht om postmortemrichtlijnen te definiëren, die kunnen worden uitgeoefend op de volgende adressen: DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC en/of relationclient@decoclim.fr, evenals het recht om een klacht in te dienen bij het bevoegde personeel van de gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk de CNIL).

Artikel 10: BEWIJSKRACHT VAN ELEKTRONISCHE STUKKEN

Elektronische geschriften tussen Partijen hebben bewijskracht met betrekking tot de Overeenkomst. Bijgevolg wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behoudens kennelijke fout of bewijs van het tegendeel, de gegevens die door DECOCLIM in zijn informatiesysteem worden bewaard, bewijskracht hebben tussen de partijen in geval van een geschil.

Artikel 11: BEMIDDELING

Wanneer hij een consument is, heeft de Klant overeenkomstig de bepalingen van het Consumentenwetboek het recht om gratis gebruik te maken van een bemiddelingsdienst.
Het platform voor online geschillenbeslechting (RLL) is beschikbaar op dit adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
De bemiddelaar waarvan DECOCLIM afhankelijk is, is SAS Médiation Solution ( https://www.sasmediationsolution-conso.fr ) en is bereikbaar op de volgende adressen: 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost en/ of contact@sasmediationsolution-conso .fr .
Het geschil kan alleen door de consumentenbemiddelaar worden onderzocht wanneer: (i) de Klant rechtvaardigt dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met DECOCLIM op te lossen door middel van een schriftelijke klacht op de volgende adressen: DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC en/ of relationclient@decoclim.fr en (ii) de Klant heeft zijn verzoek ingediend bij de bemiddelaar binnen een termijn van minder dan EEN (1) jaar na zijn schriftelijke klacht bij DECOCLIM.

Artikel 12: BEËINDIGING - GESCHILLENREGELING

Het Contract eindigt van rechtswege en automatisch, door de voltooiing van de verkoop of in geval van niet-nakoming van een verplichting bedoeld in de artikelen 5 en/of 6 van het Contract en na een ingebrekestelling door de schuldeiser van de verplichting door aangetekende brief aan de andere partij, die na verloop van een periode van TIEN (10) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling geen resultaat heeft opgeleverd. Het niet naleven van de algemene voorwaarden door de klant kan leiden tot beëindiging van het contract en/of opschorting van het account van de klant.
De AV's worden beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van elk wetsconflict dat de toepassing van een ander recht en/of het Verdrag van Wenen inzake de internationale koop van goederen zou impliceren.

- BELANGRIJK -
1 – Herroepingsrecht en gevolgen van herroeping
Herroepingsrecht en retourneren
U hebt het recht om binnen VEERTIEN (14) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt VEERTIEN (14) dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, fysiek bezit neemt van de goederen of van de laatste goederen in geval van afzonderlijke levering van een enkele bestelling .
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) aan DECOCLIM - 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC en per e-mail naar relationclient@decoclim.fr. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping , maar dit is niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping (bijv. per e-mail).
Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van terugtrekking
In het geval dat u het Contract herroept, zullen wij de volledige betaling die u van u heeft ontvangen terugbetalen, uiterlijk VEERTIEN (14) dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om het Contract te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk een andere betaalmethode overeenkomen; aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten voor u verbonden. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen heeft overlegd, afhankelijk van welke datum eerder valt.
U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan VEERTIEN (14) dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, retourneren of retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nagekomen als u de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van VEERTIEN (14) dagen.
U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van het product. Deze kosten bedragen circa TWINTIG EURO (€ 20) inclusief btw per product en worden in rekening gebracht bij de vergoeding van het/de Product(en).
Uw verantwoordelijkheid is alleen aangegaan met betrekking tot de waardevermindering van het product die het gevolg is van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit goed vast te stellen.
2 - Informatie over de wettelijke conformiteitsgarantie en over de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

DECOCLIM is aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de Producten onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van de Consumentenwet en voor verborgen gebreken van de verkochte zaak onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de consument optreedt als wettelijke conformiteitsgarantie:
• • heeft een termijn van TWEE (2) jaar vanaf levering van de goederen om op te treden;
• • kan kiezen tussen het repareren of vervangen van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van de Consumentenwet;
• • is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende VIERENTWINTIG (24) maanden.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van enige verleende commerciële garantie.

De consument kan beslissen om gebruik te maken van de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en kan in dit geval kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel L. 217-4 van de Consumentenwet
De verkoper levert een goed in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.
Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem contractueel is aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.


Artikel L. 217-5 van de Consumentenwet
De woning is in overeenstemming met het contract:
1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:
- - als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de eigenschappen heeft die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
- - als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° Of als het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L. 217-12 van de Consumentenwet
De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart TWEE (2) jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L. 217-16 van de Consumentenwet
Wanneer de koper, in het kader van de handelswaarborg die hem werd verleend bij de verwerving of herstelling van roerende goederen, aan de verkoper vraagt om een door de waarborg gedekt herstel, wordt elke periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de resterende garantieperiode.
Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstelling van het betrokken goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek
De verkoper is aan de garantie gebonden wegens verborgen gebreken aan de verkochte zaak die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of minder zou hebben betaald als hij had ze gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek
De vordering die voortvloeit uit verlossende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen TWEE (2) jaar na de ontdekking van het gebrek.

Juridische mededeling

Dienst redacteur

DECOCLIM, SARL met een kapitaal van € 25.500, geregistreerd bij de RCS van FREJUS onder nummer 790 646 988

  • met maatschappelijke zetel te 21 AVENUE SAINT EXUPERY 83120 SAINTE-MAXIME,
  • wiens bedrijfszetel zich bevindt op 10 RUE HENRI BECQUEREL 83340 LE LUC,
  • en waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR73790646988 is

Tel: 09 72 60 95 63
E-mail: contact@decoclim.fr
Publicatiedirecteur: de heer William DANIZET

Site-host
o2schakelaar

Gustave Flaubertlaan 222-224

63000 Clermont-Ferrand

04 44 44 60 40

Verbindingen hyperteksten

De Site kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, waarvoor u wordt uitgenodigd om hun wettelijke kennisgevingen, vertrouwelijkheidshandvest en gebruiksvoorwaarden te raadplegen, indien van toepassing. DECOCLIM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot sites van derden die toegankelijk zijn via de hyperlinks waarnaar wordt verwezen, in het bijzonder met betrekking tot hun toegang, inhoud en gebruik.

Gegevens persoonlijk

DECOCLIM verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers van de Site en de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens te respecteren wanneer ze op de Site surfen. Voor uw informatie over ons beleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te lezen .