Regels en verplichtingen die moeten worden nageleefd bij het installeren van een airconditioner in een vrijstaande woning of appartement

U wilt een eengezinswoning of een appartement airconditioning geven en u vraagt zich af of u toestemming moet vragen aan het gemeentehuis of het akkoord van de syndicus van de mede-eigendom voordat u een airconditioning installeert.

Je hebt gelijk dat je jezelf de vraag stelt!

We leggen de voorschriften uit voor de installatie van een airconditioner, de administratieve procedures die moeten worden uitgevoerd voordat u begint, waar u modelbrieven kunt vinden om af te drukken, de beperkingen en formaliteiten die in acht moeten worden genomen bij het installeren van een airconditioner, de oplossingen om problemen met de buren...en de risico's waaraan u zich blootstelt als u uw verplichtingen niet nakomt.

1) Wat zegt de wet over de installatie van airconditioning (Verordening 2021)?

Volgens artikel R. 421-17 van het stedenbouwkundig wetboek: “Moeten worden voorafgegaan door een voorafgaande verklaring wanneer ze niet onderworpen zijn aan een bouwvergunning in toepassing van de artikelen R*421-14 tot *R. 421-16 uitgevoerde werkzaamheden aan bestaande constructies, met uitzondering van gewone onderhouds- of herstellingswerken, en bestemmingswijzigingen van de volgende bestaande constructies:

a) Werkzaamheden die tot gevolg hebben dat het uiterlijk van een bestaand gebouw wordt gewijzigd, met uitzondering van renovatiewerkzaamheden; (…)”

En de jurisprudentie is van mening dat: "de installatie van airconditioners, al dan niet verwijderbaar, op de gevels van gebouwen onderworpen is aan een werkverklaring" (Vraag nr. 103197 alleen gepubliceerd in de JO AN van 5 september 2006 p. 9297 ).

Maar deze wet is dus van toepassing op bepaalde typen airconditioners, niet op alle.

Een split-airconditioner

Bestaande uit een apparaat dat zich binnen de habitat bevindt en een apparaat dat zich buiten bevindt, wijzigt het het uiterlijk van de constructie en moet daarom voorafgaand aan de installatie aan het gemeentehuis worden gemeld.

Een draagbare airconditioner

Bestaande uit een enkel apparaat dat zich in de woning, in de te koelen ruimte bevindt, vereist het niet de verplichting om toestemming te vragen aan de stadsplanningsafdeling.

2) De voorafgaande aangifte in het gemeentehuis voor de installatie van een buitenairconditioner op de gevel

Heb je het idee om een airconditioning of warmtepomp aan de gevel van je woning te installeren, dan zijn dit de stappen die je moet ondernemen bij de afdeling stedenbouw van het gemeentehuis:

Model van machtiging om af te drukken en in te dienen bij het gemeentehuis

Begin met het printen en invullen van de online beschikbare Voorafgaande aangifteformulieren, afhankelijk van uw situatie:
- Voorafgaande verklaring af te drukken en in te vullen voor de installatie van airconditioning in een vrijstaande woning (Cerfa-formulier 13703)
- Voorafgaande verklaring afdrukken en invullen als u niet in een individuele woning woont (Cerfa-formulier 13404)
- Voorafgaande verklaring om af te drukken en in te vullen als u in een woonwijk woont (Cerfa-formulier 13702)

Welke documenten moet u bijvoegen om het gemeentehuis te overtuigen u toestemming te geven om airconditioning te installeren?

In alle gevallen is het verplicht om bij uw Voorafgaande aangifte een plattegrond van de ligging van de grond te voegen (Art. R. 431-36a van de stedenbouwkundige code), d.w.z. een plattegrond waarmee u uw grond in de stad kunt lokaliseren. .

Maar om uw dossier te laten aanvaarden, is het raadzaam om ook de plannen, foto's, tekeningen bij te voegen zodat u de impact van de installatie op het landschap kunt begrijpen, en dit vanuit de verschillende gezichtshoeken.

[/vc_column_text][ vc_column_text css_animation=""]

Ik ben tekstblok. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text]

airconditioning installatie appartement

Deadlines voor reacties van het gemeentehuis en geldigheidsduur van de machtiging

De verwerkingstijd van het dossier door het gemeentehuis is doorgaans één maand.

En wie geen woord zegt, stemt toe!

Nadat het OP is ingediend, ontvangt u een depot waarop de datum staat waarop de werkzaamheden kunnen beginnen als er geen verzet is.

Komt u niet voor het verstrijken van deze termijn terug van het gemeentehuis, dan betekent dit dat uw verzoek is ingewilligd en dat u met uw werkzaamheden kunt beginnen.

Let op: de door het gemeentehuis verleende machtiging is maximaal 3 jaar geldig. Als u deze termijn overschrijdt, moet u om verlenging van de overeenkomst vragen.

Wat is het risico bij een airco of warmtepomp zonder toestemming van het gemeentehuis?

Als u in het geval van een buitenairconditioner (of een warmtepomp) een voorafgaande verklaring bij het gemeentehuis nodig heeft, staat hier wat de regelgeving zegt bij installatie van het apparaat zonder toestemming, in een huis of in een condominium appartement: het niet indienen van een verzoek om aangifte van werk is een misdrijf en kan de overtreder blootstellen aan een boete tussen € 1.200 en € 300.000, aan de verplichting tot herstel, of zelfs aan gevangenisstraffen in geval van recidive. het is onwaarschijnlijk dat u naar de gevangenis gaat voor airconditioning, het is echter zeer waarschijnlijk dat u de installatie moet verwijderen en de gevels moet herstellen. Gevolgen ongemakken en kosten die wij u adviseren te vermijden door zaken volgens de regels van de kunst te doen.

Tip om makkelijker toestemming te krijgen van het gemeentehuis: verberg de airco

De gemeentehuizen, die garant staan voor het erfgoed van de stad, houden zich allemaal bezig met de esthetische harmonie van de gevels, maar het moet worden erkend dat de motorunits van de airconditioning die bedoeld zijn voor buitenopstelling, esthetisch slecht verzorgd zijn en vaak het uitzicht bederven.

Woon je in een vrijstaand huis, kies dan voor een installatie in het onderste deel van het gebouw zodat het apparaat verborgen wordt door je heg of je poort.

En om uw kansen op het verkrijgen van toestemming van het gemeentehuis te vergroten, kunt u in uw voorafgaande verklaring ook aangeven dat u de installatie van een houten airconditioningafdekking of een aluminium airconditioningafdekking heeft gepland zodat het lelijke apparaat wordt gecamoufleerd onder een mooi stuk van meubelen met rolluiken en is dus niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte.

In sommige steden dicteert de lokale PLU zelfs ronduit dat airconditioningunits voor buiten altijd op de een of andere manier verborgen moeten zijn.

3) Installeer airconditioning in een condominium appartement

Als u een airconditioning in een appartement wilt installeren, moet u in de meeste gevallen naast de toestemming van het gemeentehuis ook de toestemming van de copro vragen.

4) In welk geval moet u toestemming vragen aan de mede-eigendom om een airconditioning te installeren?

Woont u niet in een vrijstaande woning maar in een condominium, dan rijst de vraag of u voor het plaatsen van een airco de instemming van de curator nodig heeft.
Deze vraag is des te belangrijker omdat de termijnen voor het verkrijgen van toestemming van de AG van de mede-eigenaren veel langer kunnen zijn dan die van het gemeentehuis, aangezien het maar één keer per jaar samenkomt... Mis de boot niet!
Maar nogmaals, de verplichting om de copro in te stemmen, hangt af van het type airconditioner, de locatie en de bevestigingen die u wilt installeren.

Is copro-toestemming vereist voor een monobloc-airconditioner?

Nee, het is niet nodig om de mening van het condominium te vragen als u alleen een airconditioning wilt gebruiken die zich in uw appartement bevindt. Je bent 100% thuis.

Heeft u toestemming nodig van de copro voor het plaatsen van een split-airconditioner waarvan de buitenmotor op de gevel van het gebouw wordt gemonteerd?

Ja, het is noodzakelijk om de toestemming van de mede-eigendom te verkrijgen als u de gemeenschappelijke delen (gevel, dak, enz.) wijzigt. Voordat u gaten in de gevel boort om uw buitenairconditioner te bevestigen, dient u dus de toestemming van de mede-eigendom te verkrijgen, tenzij de regels van de copro dit uiteraard expliciet toestaan.

Heb ik toestemming nodig van de copro om een split airco te plaatsen waarvan het buitenmotorblok gewoon op mijn balkon of terras komt te staan?

Als uw buitenairconditioner op een privégedeelte is geplaatst, als voor de installatie ervan geen gemeenschappelijk gedeelte hoeft te worden geboord en het uiterlijk van het gebouw niet wordt gewijzigd, bent u niet verplicht om toestemming van het condominium te vragen. Lees de condominiumvoorschriften echter zorgvuldig om te zien of ze de status van de balkons en terrassen van de condominium specificeren (sommige flatgebouwen classificeren ze als gemeenschappelijke ruimtes) en eventuele gebruiksbeperkingen.

Zelfs als het een gemeenschappelijk onderdeel niet wijzigt, zien we hier dat er een probleem kan ontstaan doordat een airconditioner op een balkon een negatieve invloed kan hebben op het uiterlijk van het gebouw. Om een geschil te voorkomen, raden we u daarom aan om een oplossing te bieden om de airconditioner te verbergen als deze van buitenaf zichtbaar is. Hedge, palissade (indien toegestaan in de copro-regelgeving)... Aan de andere kant, pas op dat u geen afdeksysteem gebruikt dat zou verhinderen dat de lucht wijd rond de airconditioner circuleert. Houd er voor een optimale oplossing rekening mee dat er aantrekkelijke lamellenmeubels zijn die zijn ontworpen om de airconditioner te verbergen zonder de werking ervan te belemmeren. En heel knap wie het verschil kan maken met een kleine opberger door ernaar te kijken.

5) Moeten we voor of na de voorafgaande aangifte bij het gemeentehuis de instemming van de mede-eigendom vragen?

Het is raadzaam de toestemming van de mede-eigenaars te verkrijgen door middel van een stemming in de algemene vergadering vóór de indiening van de voorlopige verklaring bij de dienst Stedenbouw van uw stad.

6) Hoe de instemming van de mede-eigendom verkrijgen voor de installatie van een airconditioner?

Als het een huurder is die de airconditioning wil installeren

In dit geval moet de huurder een verzoek indienen bij zijn eigenaar en deze laatste zal de stappen moeten ondernemen om de instemming van de mede-eigendom te verkrijgen.

Hoe kan de eigenaar de toestemming van de copro verkrijgen?

De mede-eigenaar dient een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen aan de curator zodat hij deze vraag op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering kan plaatsen. Tijdens de AV zullen de mede-eigenaren de installatie van de airconditioning na een stemming valideren of niet.

Voorbeeldbrief om naar de trustee te sturen om de installatie van airconditioning aan te vragen

Hier is een voorbeeld van een standaardbrief die u naar de curator moet sturen om de installatie van een airconditioning aan te vragen.

mijnheer Syndicus,

Ik, ondergetekende meneer/mevrouw …, mede-eigenaar van het gebouw gelegen … schrijf u omdat ik graag werkzaamheden zou willen uitvoeren die de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw en/of het uiterlijk van het gebouw beïnvloeden.
Het zou gaan om de installatie van airconditioning die zich … vast …. zou bevinden (of niet) vanaf ….
De impact voor de mede-eigendom zou dus beperkt zijn tot …
En ik heb gepland … zodat deze installatie de andere mede-eigenaren / het zicht op de gevel niet hindert.
Overeenkomstig artikel 25b van de wet van 10 juli 1965 vraag ik daarom de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en vraag ik u mijn ontwerp van besluit op de volgende agenda te plaatsen.
Bijgevoegd vindt u de bijbehorende documenten (ontwerpresolutie, plan, enz.)

Met vriendelijke groeten,

….

Meerderheidsregels bij het stemmen in GA's

Volgens artikel 25 van de wet van 10 juli 1965 zal de stemming op de algemene vergadering van mede-eigenaars een absolute meerderheid vereisen voor de installatie van een buitenairconditioner op de gemeenschappelijke ruimtes.

Maar, nog steeds volgens deze wet (artikel 25-1), in het geval van een stemming waarbij de meerderheid niet is bereikt maar ten minste een derde van de stemmen de vraag heeft gevalideerd, kan een tweede stemming onmiddellijk worden georganiseerd door dezelfde vergadering, maar dit keer met een gewone meerderheid. Dit om te voorkomen dat het mede-eigendom wordt bestraft door bovenmatig verzuim op de vergadering.

Ga echter na of het mede-eigendomsreglement in specifieke goedkeuringsregels voorziet.

Hoe de copro overtuigen om de airconditioning te installeren?

Om gemakkelijker de instemming van de mede-eigendom te krijgen, is het raadzaam om alle documenten te verstrekken zodat de andere mede-eigenaars het project duidelijk kunnen visualiseren en de impact ervan kunnen begrijpen.

Uiteraard is het ook aan te raden om tegelijkertijd aan de mede-eigenaren de geplande oplossingen voor te stellen om deze impact te minimaliseren om hen te overtuigen om hun akkoord te geven, zoals bijvoorbeeld de installatie van een Decoclim airconditioner-afdekeenheid waardoor het mogelijk om de visuele overlast en met name geluidsoverlast volledig te verminderen zonder de werking van het apparaat te verstoren.

7) Wat zijn de risico's bij het installeren van een airconditioner zonder voorafgaand akkoord van de mede-eigendom?

In geval van de installatie van een buitenairconditioner of een warmtepomp zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, kan het syndicaat van mede-eigenaars de ontmanteling ervan voor de rechtbanken eisen voor een periode van 10 jaar vanaf de aanvang van de werken. , zoals bepaald door de wet van 10 juli 1965 (artikel 42): "Onverminderd de toepassing van bijzondere teksten die kortere termijnen stellen, persoonlijke handelingen die voortvloeien uit de toepassing van deze wet tussen mede-eigenaars, of tussen een mede-eigenaar en het syndicaat, worden voorgeschreven voor een periode van tien jaar. »

8) Wat zijn de verplichtingen ten opzichte van de buren op het gebied van airconditioning?

Afstanden tot respect voor de installatie van airconditioning ten opzichte van de buurt

De voorschriften zijn niet specifiek over de minimale afstand tussen een airconditioner en het eigendom van de buren.

Niettemin bepaalt de stedenbouwkundige code dat een constructie moet worden uitgevoerd op minstens 3 meter van de grenzen van het onroerend goed.

Wat zijn de geluidsbeperkingen van airconditioning?

Als de regelgeving geen specifieke beperkingen oplegt aan de installatieafstanden ten opzichte van de buurt, vereist artikel R1334-31 van de Volksgezondheidscode echter dat uw installatie geen abnormale buurtoverlast veroorzaakt, met name in termen van gegenereerde geluidsoverlast door de motor en de ventilator buiten uw huis.

In dit opzicht stelt de wet geen absolute decibeldrempel die niet mag worden overschreden, maar een maximaal getolereerde "opkomstdrempel".

We leggen uit wat dat betekent.

Onder de 25dB in huis en 30dB in de tuin geen probleem, de wet beschouwt het geluid als laag. Boven de 25dB mag uw airconditioning voor uw buurman geen overschot aan decibel genereren van meer dan 5 decibel ten opzichte van het gebruikelijke omgevingsgeluid van de dag en 3 decibel ten opzichte van het gebruikelijke omgevingsgeluid 's nachts.

Om een goede relatie met uw buren te behouden, moet u bij aankoop letten op het geluidsvolume van de airconditioner (aangegeven in dB), het apparaat niet installeren in een afgesloten binnenplaats of in de buurt van openingen van aangrenzende woningen en het richten van de ventilatieopeningen naar uw buren. Het is ook mogelijk om geluidsisolerende kasten te installeren om het geluid van het toestel te minimaliseren en het trillingsgeluid tijdens de installatie te beperken. Voor meer informatie raden we je aan ons volledige artikel te lezen over oplossingen om het geluid van airconditioning te verminderen.

box airconditioning deksel Airco hoes